O centru

Centar za ženske studije, prvi i jedini centar takve vrste u Hrvatskoj, osnovala je 1995. godine skupina teoretičarki i znanstvenica, feministkinja, mirovnih aktivistkinja i umjetnica.

Centar za ženske studije razvija multi/interdisciplinarni studij i ekspertna znanja o ženskoj tematici u Hrvatskoj te postaje prostor susreta akademskog diskursa, aktivističkog angažmana i umjetničke prakse.

Osnovne aktivnosti Centra su obrazovanje, istraživanje, izdavaštvo, knjižnična djelatnost, kulturna događanja, javno zagovaranje politike rodne jednakosti i ženskih studija.

Centar za ženske studije kontinuirano djeluje na:

  • obrazovanju o ženskoj problematici
  • promicanju ženskostudijskih programa na sveučilištu
  • istraživanju ženske subjektivnosti, ženske povijesti i kulture, roda/spola, moći i znanja
    otvaranju novih tema važnih za žene (državljanstvo, koncept građanke, politika reprodukcije i dr.)
  • afirmiranju rodno osviještene politike iz kritičkog feminističkog motrišta
  • preobrazbi društvenog statusa žene s naglaskom na ženskim pravima
  • promoviranju i podupiranju ženske kulture i ženskih znanja putem istraživanja, izdavaštva i javnih događanja
  • osvješćivanju povijesnih, civilizacijskih i antropologijskih vrednota žena
  • razvijanju kulture dijaloga i nenasilne kulture življenja