Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013.

Međunarodna konferencija protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije na kojoj je sudjelovala Republika Hrvatska održana je u Durbanu 2001. godine. Ova Konferencija rezultirala je donošenjem Deklaracije i Plana aktivnosti za njezinu provedbu kojim su se države sudionice obvezale na donošenje posebnog nacionalnog dokumenta kojim će se utvrditi ciljevi i razraditi mjere za ukidanje diskriminacije u društvu, a posebno glede suzbijanja i sankcioniranja diskriminacije u pojedinim područjima.

Republika Hrvatska se, u ispunjenju preuzete obveze opredijelila za donošenje pojedinačnih strategija, planova i politika za pojedina područja. Ovim dokumentima utvrđene su mjere za zaštitu posebno osjetljivih društvenih skupina i osiguravanje njihove jednakopravne uključenosti u društvo. Ovim Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije 2008.-2013. utvrđuje se postojeće stanje, određuju ciljevi i planiraju mjere za njihovo ostvarivanje kako bi se dogradio postojeći sustav zaštite od diskriminacije.

Preuzmite dokument ovdje.