Javne politike

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine

Vlade država članica Ujedinjenih naroda, zajedno s organizacijama civilnoga društva i predstavnicima međunarodnih organizacija, organizirali su u Beču (1993.) međunarodnu Konferenciju o ljudskim pravima, na kojoj je donesena Bečka deklaracija s provedbenim planom. Predložene su osnovne smjernice za osiguranje ljudskih prava diljem svijeta, posebice na razini država gdje se na stanje ljudskih prava najviše utječe.

Jednom od preporuka Bečke deklaracije, pozivaju se države članice Ujedinjenih naroda pristupiti izradi nacionalnog programa/plana djelovanja zaštite i promicanja ljudskih prava kojim će odrediti mjere za osiguranje zaštite ljudskih prava kao i aktivnosti za promicanje ljudskih prava.

Slijedom preporuka Bečke deklaracije, Republika Hrvatska pristupa izradi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine kojim jasno usmjerava svoje napore na poboljšanje stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te predlaže mjere kojima ce se ljudska prava na najbolji moguci nacin zaštititi i unaprijediti.

Preuzmite dokument ovdje.

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013.

Međunarodna konferencija protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije na kojoj je sudjelovala Republika Hrvatska održana je u Durbanu 2001. godine. Ova Konferencija rezultirala je donošenjem Deklaracije i Plana aktivnosti za njezinu provedbu kojim su se države sudionice obvezale na donošenje posebnog nacionalnog dokumenta kojim će se utvrditi ciljevi i razraditi mjere za ukidanje diskriminacije u društvu, a posebno glede suzbijanja i sankcioniranja diskriminacije u pojedinim područjima.

Republika Hrvatska se, u ispunjenju preuzete obveze opredijelila za donošenje pojedinačnih strategija, planova i politika za pojedina područja. Ovim dokumentima utvrđene su mjere za zaštitu posebno osjetljivih društvenih skupina i osiguravanje njihove jednakopravne uključenosti u društvo. Ovim Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije 2008.-2013. utvrđuje se postojeće stanje, određuju ciljevi i planiraju mjere za njihovo ostvarivanje kako bi se dogradio postojeći sustav zaštite od diskriminacije.

Preuzmite dokument ovdje.