AD ACTE – Anti-Discrimination ACtions Towards Equality of women and men

Cilj projekta je povećanje znanja o konceptima, formama i posljedicama diskriminacije (s naglaskom na diskriminaciju na osnovi roda i nacionalnosti) kao i povećanje znanja o pravnim i institucionalnim okvirima za suzbijanje diskriminacije među građanstvom, ženskim organizacijama civilnog društva i organizacijama nacionalnih manjina te političarima i političarkama.

Projekt se sastoji od tri međusobno povezana programa: izgradnja kapaciteta, istraživanje i monitoring i zagovaranje anti-diskriminacije.

Prvi program, izgradnja kapaciteta, podrazumijeva prijenos znanja prema CŽS (vezano za monitoring i zagovaranje anti-diskriminacijskih politika), ali i prema ciljnim skupinama, ženama u NVO-ma, ženama pripadnicama nacionalnih manjina, političarkama, mladim ženama i studenticama putem konzultantskih i mentorskih sastanaka, treninga i predavanja, studijskog posjeta.

Drugi program, istraživanje i monitoring, podrazumijeva mapiranje, analizu i prijedlog novih policy rješenja vezanih za anti-diskriminacijsku strategiju u sferi političke participacije. Identifikacija roda i nacionalne pripadnosti u svojoj intersekcionalnosti pruža osnovu za bolje razumijevanje problema kao i za bolju argumentaciju političkih zahtjeva ciljnih skupina. U sklopu ovog programa provest će se istraživanje o ženama u politici, izradit će se priručnik i publikacija te će se provoditi monitoring implementacije anti-diskriminacijskih politika.

Treći program, zagovaranje anti-diskriminacije, podrazumijeva zagovaranje uravnotežene političke participacije žena i muškaraca putem javne kampanje, okruglih stolova i press konferencije.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Srednjoistočnom europskom mrežom za jednakost spolova iz Slovenije te u suradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem.